ਲੇਜੇ, ਅਲਬਾਨੀਆ - ਹੁਣ ਮੋਸਮ ਪੂਰਵ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਮੌਸਮ ਲਾਈਵ

ਲੇਜੇ, ਅਲਬਾਨੀਆ - ਹੁਣ ਮੋਸਮ ਪੂਰਵ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਮੌਸਮ ਲਾਈਵ
  • 1 ਜਨਵਰੀ 1970
   ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 05:30 am

   05:30

   05:30
   ° F 0
   ਪਸੰਦ ਹੈ 0° F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • ਕੱਲ
   ਬੁੱਧਵਾਰ 1 ਅਗਸਤ 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਦਿਨ
   ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ
   ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਅਗਸਤ 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ : ਲੇਜੇ, ਅਲਬਾਨੀਆ
ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨ : ਲੇਜੇ, ਅਲਬਾਨੀਆ