వాతావరణ Live : వాతావరణ సూచన యొక్క Baghlan, ఆఫ్గనిస్తాన్

వాతావరణ Live : వాతావరణ సూచన యొక్క Baghlan, ఆఫ్గనిస్తాన్
  • 01 జనవరి 1970
   గురువారం, 00:00

   00:00

   00:00
   ° F 0
   en అనుకుని 0° F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • రేపు
   శనివారం, 15 ఆగస్టు 2020

   00:00

   00:00
   en F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • ఎల్లుండి
   ఆదివారం, 16 ఆగస్టు 2020

   00:00

   00:00
   en F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • మూడు రోజుల తరువాత
   సోమవారం, 17 ఆగస్టు 2020

   00:00

   00:00
   en F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
వాతావరణ ప్రాబబిలిటీ : Baghlan, ఆఫ్గనిస్తాన్
సమీప స్థానాలు