குஷ்க், ஆப்கானிஸ்தான் - இப்போது வானிலை முன்னறிவிப்பு : வானிலை வாழ்க

குஷ்க், ஆப்கானிஸ்தான் - இப்போது வானிலை முன்னறிவிப்பு : வானிலை வாழ்க
  • 1 ஜனவரி 1970
   வியாழக்கிழமை 05:30 am

   05:30

   05:30
   ° F 0
   உணர்கிறார் 0° F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • நாளை
   திங்கட்கிழமை 1 நவம்பர் 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • நாளை மறுநாள்
   செவ்வாய் 1 நவம்பர் 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • மூன்று நாட்கள் கழித்து
   புதன்கிழமை 1 நவம்பர் 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
வானிலை நிகழ்தகவு : குஷ்க், ஆப்கானிஸ்தான்
அருகிலுள்ள இடங்கள் : குஷ்க், ஆப்கானிஸ்தான்