మజార్-ఇ షరీఫ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ - ఇప్పుడు వాతావరణ సూచన : వెదర్ లైవ్

మజార్-ఇ షరీఫ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ - ఇప్పుడు వాతావరణ సూచన : వెదర్ లైవ్
  • 1 జనవరి 1970
   గురువారం 05:30 am

   05:30

   05:30
   ° F 0
   అనుకుని 0° F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • రేపు
   మంగళవారం 1 నవంబర్ 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • ఎల్లుండి
   బుధవారం 1 నవంబర్ 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • మూడు రోజుల తరువాత
   గురువారం 1 డిసెంబర్ 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
వాతావరణ సంభావ్యత : మజార్-ఇ షరీఫ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్
సమీప స్థానాలు : మజార్-ఇ షరీఫ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్