شبرغان, افغانستان - اکنون پیش بینی آب و هوا : آب و هوا زنده

شبرغان, افغانستان - اکنون پیش بینی آب و هوا : آب و هوا زنده
  • 28 سپتامبر 2021
   سهشنبه 12:35 pm

   17:57

   06:01
   clear-day
   ° F 27
   پاک کردن احساس می کند 27° F
   10.6M/h 0%
   31% 0%
   1013 8 268
  • فردا
   چهار شنبه 28 سپتامبر 2021

   06:02
   clear-day
   17:55
   در طول روز پاک کنید. 14°F / 30°F
   11.2M/h 0%
   33% 0%
   1014 2 264
  • پس فردا
   پنج شنبه 28 سپتامبر 2021

   06:03
   clear-day
   17:54
   در طول روز پاک کنید. 13°F / 31°F
   9.7M/h 0%
   33% 4%
   1014 3 266
  • سه روز بعد
   جمعه 28 اکتبر 2021

   06:04
   clear-day
   17:52
   در طول روز پاک کنید. 17°F / 31°F
   14M/h 0%
   28% 15%
   1015 3 267
احتمال آب و هوا : شبرغان, افغانستان