તાશ્કોરઘ્ન, અફઘાનિસ્તાન - હવે હવામાન આગાહી : હવામાન જીવંત

તાશ્કોરઘ્ન, અફઘાનિસ્તાન - હવે હવામાન આગાહી : હવામાન જીવંત
  • 1 જાન્યુઆરી 1970
   ગુરુવાર 05:30 am

   05:30

   05:30
   ° F 0
   જેવી લાગે છે 0° F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • કાલે
   બુધવાર 1 ડિસેમ્બર 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • કાલ પછીનો દિવસ
   ગુરુવાર 1 ડિસેમ્બર 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • ત્રણ દિવસ પછી
   શુક્રવાર 1 ડિસેમ્બર 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
હવામાન સંભાવના : તાશ્કોરઘ્ન, અફઘાનિસ્તાન
નજીકનાં સ્થાનો : તાશ્કોરઘ્ન, અફઘાનિસ્તાન